The Silo - Thomas Heatherwick

An exterior shot of Thomas Heatherwick’s The Silo