matthias importance of the obvious set

matthias importance of the obvious set