Polaroid Zip Printer

Polaroid’s new Zip Printer, which makes zero-ink (Zink) photos.