oto - oiio

oto, the new modular concept car by oiio.