Suzhou Chapel - Neri & Hu

Nighttime shot of a new Suzhou Chapel designed by Neri & Hu.