Ego Erectus - Ceiling

The ceiling that Mankey’s “Ego Erectus” sculpture seems to smash through.