Eli ZERO

Eli ZERO, a new two-seater electric car.