Shenzhen Energy Renovation Project

“Shenzhen Energy Renovation Project,” designed by Hayer Design Ltd.