The Silo - Thomas Heatherwick

An interior shot of Thomas Heatherwick’s The Silo.