matthias importance of the obvious stripes

matthias importance of the obvious stripes