W350 Sumitomo - Nikken Sekkei

Sumitomo Forestry’s “W350 Sumitomo” building, designed by Nikken Sekkei.