HEXA Robotic Planter

The HEXA Robotic Planter, created by Sun Tianqi.