Inside the ultramodern Xi-an Zhongshu Bookstore in China.

Inside the ultramodern Xi-an Zhongshu Bookstore in China.