Polaroid Zip Printer - Photo

Photo printed using the Polaroid Zip Printer.