Parthenon of Books - Night

Marta Minujin’s “Parthenon of Books” at night.