storage column removing bottom

storage column removing bottom