THREAD - Toshiko Mori

THREAD, designed by Toshiko Mori.