Shi Yuan demonstrates heat sensitivity

Shi Yuan demonstrates heat sensitivity