Black Flying House - H3T Architekti

The Black Flying House, designed by H3T Architekti.