Solo Pezo - Pezo von Ellrichshausen Architects

The “Solo Pezo” House, designed by Pezo von Ellrichshausen Architects.