Thomas on the Mountain - Thomas Dambo

A shot of Thomas Dambo’s “Thomas on the Mountain” sculpture.