Artist Anna Yastrezhembovskaya's wool animal dolls.

Artist Anna Yastrezhembovskaya’s wool animal dolls.